هماری حلجز ردرسههمتف ااوتی سلام!

Jeem - - الصفحة الأولى -

یک یک ساختمان ن 2 نب نبش بزرگ آجری، نه

شدبرز ررگو هغ از این آجر 3سانت یهای عصر جدید، آجر سفالی کورهپزخانه که کاشیهای آبی رنگ بالای در چوبیاش میگوید مدرسه عباسقل یخان همینجاست. نه از گل و بلبل و آذینبندی روز اول مدرسه و دانشگاه خبری هست و نه صدای بلندگوی مدرسه، محله را برداشته! پا پا گذاشتن به داخل ساختمان کافی است تا تا تاریخ مغزتان چنددهه به عقب برگردد و معماریای معماری را را ببینید ببینید که که فقط فقط در در فیلمها فیلمها و و سریالهای سریالهای قدیمی قدیمی نمونهاش را به یاد دارید؛ حوض نسبتا بزرگی وسط حیاط پر از دار و درخت است، دور تا تا دور حیاط اتاقهای کوچک با با در و پنجرههای چوبی قرار دارد. این روزها که بوی »ماه مهر« مهر « کوچه و خیابانهای شهر را پر کرده است، تصمیم گرفتیم برایتان آغاز یک سال تحصیلی متفاوت را روایت کنیم، آن هم از مدرسهای که شاید آنجا را از نزدیک ندیده باشید. گزارشي از ساعتي حضور در مدرسه علمیه عباسقلي خان شاملو، نگاهي به بخشهاي مختلف آن و گفتوگو با با مدیر مدرسه و چند طلبه جوان مطالبي است که در بخشهاي مختلف این گزارش ميخوانید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.