زنگ اول ساعت 6 و نیم صبح!

Jeem - - الصفحة الأولى -

اگ �ر خیال کردهاید ک �ه برنامه هر روز در اینج �ا اینطوری اس �ت و با اینکه عقربهه �ای س �اعت از 3010: هم رد ش �د هاند اما هرکس �ی در یک گوش �ه حی �اط مش �غول صحبت ب �ا دیگری است، سخت در اشتباهید! سید محسن و بیش �تر ط �لاب، س �حرخیزتر از این حرفه �ا هس �تند : »معمولا ه �ر روز، کمی قبل از اذان صبح بیدار میش �وم. اگ �ر بخواهم از خانه راه بیفتم س �مت مدرسه، بلافاصله باید آماده شوم و راه بیفتم تا برای کلاس س �اعت 306: اینج �ا باش �م. اما اگر حجره باشم، تا شروع کلاس کمی وقت دارم. اولین کلاس تقریبا 307: تم �ام میش �ود و وقت مختص �ری داری �م برای صبحانه. «

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.