یک روز تحصیلی در حوزه

Jeem - - الصفحة الأولى -

سید برنامه یک روز تحصیلی در مدرسه را ادام �ه میده �د و میگوی �د : »مدت کلاسه �ا در حوزه معم �ولا 45 دقیقه اس �ت که بین آنها ه �م مباحثه داریم؛ یعنی با بقیه دوس �تان طلبه مینشینیم و درباره درس اس �تاد بحث میکنیم. بعد از پایان کلاسها هم که حدود 11 ظهر اس �ت، مطالعه میکنیم و ت �ا زمان اذان ظهر، ح �دود 30 دقیقه چرت کوتاهی میزنیم ک �ه به آن قیلول �ه میگویند و سفارش هم شده است. بعد از ناهار هم کلاسها تا اذان مغ �رب ادامه دارد. بعد از مباحثه کلاسهای عصر، دوستان متاهل میروند منزل و ما هم ش �امی آماده میکنیم و گپ دوستانهای با هم داریم و معمولا قبل از ساعت 3022: میخوابیم تا برای فردا صبح آماده باش �یم .« شاید برایت �ان دانس �تن نظام درس خواندن ح �وزه جال �ب باش �د. آقا محسن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.