حوزه بستر عالم شدن را فراهم میکند

Jeem - - الصفحة الأولى -

بر اساس آنچه مدیر مدرسه علمیه عباس �قلی خان میگوید طلاب این مدرسه همگی دانش آموخته دانشگاه هس �تند، حجتالاسلاموالمسلمین خی �ر آبادی میگوید: مدرس �ه ما تا پایه شش �م طلب �ه دارد و هر س �اله ح �دود 20 فارغ التحصیل و 20 نفر پذیرش داریم و فق �ط از دارندگان مدرک کارشناس �ي به ب �الا ثبت نام میکنیم. او در ادامه به عنوان فردی که فضای دانش �گاه و ح �وزه را تجرب �ه کرده اس �ت، میگوید: »یکی از مهمترین شعارهای حوزه این است که حوزه علم پرور و عالمپرور است و حوزه بس �تر عالم شدن را فراهم میکند و طلاب و اس �اتید حوزه حتی دنبال مدرک معادل هم نیس �تند. سنجش بیش �تر دانش �جویان مدرکش �ان اس �ت ولی س �نجش یک طلبه نوع کارکردش است، اگر سخنران است کیفیت س �خنرانیاش، اگر مش �اور است نوع مشاورهاش. «

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.