هدف و امید فقط خداست

Jeem - - الصفحة الأولى -

همانطور ک �ه گفت �م کل برنامه امروز استثناست! آبگوشتی هم که برای ناهار دع �وت ش �دیم، جزو همین اس �تثناها بود! سید محس �ن میگوید اینجا مثل دانشگاه از سلف سرویس خبری نیست: »ناهار را معمولا از آشپزخانههای دور و بر میگیریم و با قیم �ت پایینتر. برای شام هم با وسایل اولیهای که در یکی از اتاقها اس �ت، معمولا یک غذای سبک مثل نیمرو تهیه میکنیم .« حالا که صمیمیتر ش �ده بودیم درباره اینک �ه زندگی یک طلب �ه از نظر مالی چط �ور میگ �ذرد، از س �ید محس �ن پرس �یدیم : »به ه �ر طلبه ب �ا توجه به اینکه در کدام مدرسه درس میخواند و چه پایهای است، شهریها ی میدهند که درب �اره طلبههای متاه �ل این مبلغ متف �اوت اس �ت .« با خن �ده میگوید: »مبلغش هم آنقدر هست که بخوریم و ضعف نکنیم. با این مقدار ش �هریه، چون کار دیگری هم به دلیل نداش �تن زم �ان خال �ی، غی �ر از درس خواندن نمیش �ود انج �ام داد، بچهه �ای طلبه معم �ولا ب �ا ادای نم �از و روزه قضا، مختصر درآم �دی دارند. اینجا هدف و امید فقط خداست. « عقربههای ساعت که از 11 ظهر گذشته و غرغره �ای عکاس روزنامه که ندای »دیرم شد، دیرم ش �د « را سر میدهد، مجبور میکند از »آ سید محسن« و آن آبگوشت خوشمزه، دل بکنم!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.