حجره و دیگر هیچ!

Jeem - - الصفحة الأولى -

حجرهه �ا عموما در اختی �ار طلبههای غیرمش �هدی و مجرد قرار میگیرد؛ اما اگر مشهدی باش �ید و منزلتان دور از مدرس �ه، در این صورت هم میتوانید ب �ا یک ی �ا دو نف �ر دیگر ه �م حجره ش �وید؛ مثل سید محس �ن گزارش ما! ب �ه حجره آقا س �ید میرس �یم؛ قبل از ورود به حجره، ط �اق کوتاه در چوبی مجب �ورت میکند س �ر خم کن �ی. آقا س �ید عذرخواه �ی میکن �د باب �ت به ه �م ریختگی اتاق. من ه �م که تجربه زندگ �ی خوابگاهی داش �ت هام، در ذهنم تصویر یک اتاق دانش �جویی میگذرد ک �ه رفتن از یک طرف ات �اق به طرف دیگر، مثل گذر از میدان مین است! اما همه عذرخواهی س �ید بابت چند جلد کت �اب و میز کوچکی اس �ت که داخل اتاق اس �ت! اتاق ساده و کوچک است؛ چند دس �ت پت �و و تش �ک یک طرف چیده ش �ده و روی طاقچه هم مسواک و عط �ر و جانماز توج �ه آدم را جلب میکند. پنجره اتاق هم رو به حیاط باز میشود که به قول سید محسن »وی یو« فوقالع �اد های دارد! حجره همان جایی است که میش �ود محل خواب قیلوله قبل از ظهر و کلاس مباحثه شب.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.