جوانی به وقت حوزه

Jeem - - الصفحة الأولى -

تفریحهای سید محس �ن 24 ساله هم در ن �وع خودش جالب و باصفاس �ت: »از قدی �م بچه هیئتی ب �ودم و با همان بچهه �ا ان �س دارم و رفیق هس �تم. به کوهن �وردی و اردو میروی �م. گاهی هم س �ینما. آخرین فیلمی ک �ه دیدم، »رس �وایی « بود. در مجموع فیلم بدی نب �ود اما کمی اغراقآمی �ز بود، چه در تصویر آن روحانی با بازی اکبر عبدی که اتفاقا بازی فوقالع �اده ای بود، چه در تصوی �ر زندگ �ی و اعتق �ادات آن دختر خانم. « ش �اید ب �رای آدمی مثل من نداش �تن و ندیدن تلویزیون چیزی در حد محالات باش �د، اما برای س �ید محس �ن اینطور نیس �ت : »ب �ه ندرت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.