غطلبگیی رباانبچه ااریبانو دی رهور شنح کیلیرحودز.

Jeem - - الصفحة الأولى -

اینجا همهاش رنگ اس �ت. درست جایی که فکر میکنی شاید که هر رنگی فقط سیاه باشد! فقط کافی است که از زیر این پوسته عبور کنی و بیایی س �مت باور... ب �اور اینکه مثلا جایی که روی درش نوش �ته اند: ورود آقایان ممنوع، پش �ت هیبت بزرگ ی �ک در چوبی، جایی که »مکتب خانه« میخوانیمش؛ آدمهایی مشق دین میگیرند که شبیه من و تو هستند؛ انتخابشان یک زندگی زاهدانه است. طلبهها را میگویم. نه آن مردانی که عبا و نعلین دارند، نه دخترکان جوان و زنانی که طالب طلبگی بودند. بانوانی که برخی حرف و حدیثها باعث ش �ده است تا از شناختنش �ان محروم شویم اما اگر از این دیوارها عبور کنید و در ظاهر متوقف نش �وید، خواهید دید که اینجا همه رنگها هستند و هر رنگی هم برای خودش طراوتی دارد... هربار که تقویم میرس �د به ماه »مهر «؛ جوری خودش به استقبالمان میآید. با نارنجیِ برگها، آب �ی و صورتیِ ف �رم م �دارسِ دانشآموزان، قهوهای کیف و کلاس �ور دانشجویان، یا حتی روسریها و شالهای رنگی خواهران طلبه در سالن همایش مدرسه علمیه نرجس. اینبار مهر را با طلاب خواهر این مدرسه کلید میزنیم. تا گوشهای از زندگی تحصیلیشان را که خیلیها کنجکاو دانستنش هستند به تصویر بکشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.