مرحوم آیت ا... عباگد یوخک ورودشنده شاب راییگ تیحویل لباسش آمد!

Jeem - - الصفحة الأولى - مجید حسین زاده irjeem. hosseinzade@m.

وارد مغ �ازه ک �ه میش �وی، انواع و اقس �ام لباسهای طلبگ �ی را میبینی. از عبا گرفته تا نعلین. صدای دس �تگاه چرخ خیاطی قدیمی هم نش �ان میدهد ک �ه در این مغازه علاوه بر فروش لباسه �ای آماده، دوخت �ن لباس هم انجام میش �ود، آن هم توسط مردی 62 ساله که 45 س �ال از عمرش را پای دس �تگاه های چ �رخ خیاطی گذران �ده اس �ت. آن طور که خ �ودش میگوی �د کارش را ب �ا دوخت �ن کتوش �لوار آغاز کرده اس �ت ولی حالا 25 سالی میشود که لباس طلبگی میدوزد. آنچه در ادام �ه میخوانید گفت و گوی کوتاه ما با حاج آقای »نظری « است، آن هم در روزهای آغاز س �ال تحصیلی طلاب که حسابی سرش شلوغ است و حتی چند بار زمان مصاحبهمان را به تعویق میاندازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.