عزتیبرای یکشهر

Jeem - - الصفحة الأولى -

اما نقطه اوج افتخارآفرینی جویباریها با دلاوری جوان اول این شهر »عزتا... اکبری « رقم خورد. جایی که رسول خادم سرمربی کاردان کشتی آزاد کشورمان پس از سالها صاق گودرزی ملیپوش وزن 74 کیلوگرم را به خاطر حضور نداشتن در رقابته �ای انتخابی تیم مل �ی از تیم خط زد و ب �ه جای او عزتا... اکبری ج �وان و جویای نام را جایگزین کرد. اتفاقی که نه تنها انتقاد ش �دید کارشناس �ان و اهالی کش �تی را برانگیخت، بلکه مسعود

تنها اسماعیلپور

جویباري مدالآور

بدجور بودکه

مدالاش ازرنگ

اوطلا شاکيبود.

خودش راحق

دانست. شاید مي همین بهخاطر

زیادلبخند بودکه

نیامد! بهلبش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.