کاسیاس؛ یک ستاره به تمام معنا

رئال مادرید سی )26 بازی(، رئممال مادرید کاسممتیا )4 بازی(، رئممال مادرید (463 بازی(

Jeem - - الصفحة الأولى -

ایکر، پرورشیافته مکتب و آکادمی رئال اس �ت و ج �ز این تیم، تا به حال برای هیچ تیمی درون دروازه قرار نگرفته اس �ت. او در تیم ملی اسپانیا نیز به تعصب ش �هرت دارد که منافع تیم برایش بی �ش از هرچی �زی اهمی �ت دارد؛ ش �اید دلیل اینک �ه بعد از آن الکلاس �یکوی جنجالی که به کت �ککاری ختم ش �د، با چند ت �ن از بازیکنان اصلی بارس �ا در یک رس �توران قرار گذاش �ت و همگی دوس �تانه دور هم نشس �تند و گفتند و خندیدند، همین تعصب و ارجحیت منافع ملی بر باشگاهی باشد. ایکر، یک فوق س �تاره است و به هر چیزی که آرزوی یک دروازهبان اس �ت، رسیده است؛ او ب �ا 143 بازی برای اس �پانیا رکورددار بیش �ترین ب �ازی ملی برای کش �ورش اس �ت. همچنین 4 بار بهترین دروازهبان جهان از نگاه فدراس �یون بینالمللی تاریخ و آمار فوتبال ش �ده اس �ت. به ع �لاوه، او تاکنون 2 بار نام �زد بهترین بازیکن سال اروپا بوده است و به همه اینها اضافه کنید بهترین دروازهبان جام جهانی 2010 را.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.