روزهای سخت جدایی!

نام کامل: ایکر کاسیاس فرناندز متولد: 20 می1981 (32 سال(، مادرید اسپانیا قد: 1.82 متر

Jeem - - الصفحة الأولى -

از قدی �م گفتهاند هر آمدنی، رفتنی دارد و این روزگار نامرد به هیچکس رحم و مروت ندارد! تازه، عدهای دیگر هم گفتهاند: »این میزها به کس �ی وفا نکرده ک �ه به تو بکنه، آره داداش! « این چند کلم �ه مثل و جمله را که بگذارید کنار هم، میش �ود حال و روز این روزهای دروازهبان اسطورهای تیم ملی اسپانیا و تیم رئال مادرید که چند ماهی است در بختش ط �وری گره افتاده ک �ه حالا حالاها انگار ب �ه نیمکت ذخیرهها چس �بیده است؛ داس �تانی که با آقای خاص فوتبال جهان و از روی نیمکت رئال مادرید ش �روع شد و حالا با روی کار آمدن » کارلو آنچلوتی« هم انگار قصد ندارد دس �تش را از گلوی پر از بغض »ایکر کاس �یاس « بردارد! حتی کار به جایی رسید که عدهای این گمان را دور ندانستند که ایکر، به رقیب دیرینه و سنتی مادریديها، بارسا بپیوندد که با توجه به دوستی دیرینه و عجیب ایکر با تعدادی از بازیکنان بارسا، این احتمال خیلی عجی �ب نبود. یا همین هفته قبل بود که زیدان (کمک مربی رئال) هم صدایش درآمد و از ایکر دفاع کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.