جویبار شهر مردان دو بنده بند!

Jeem - - الصفحة الأولى -

شهرستان کوچک شمالی کشور که سالها پیش بر اثر زلزلهای ویرانگر مورد توجه تمام جهانیان قرار گرفت، امروز مهد کشتی ایران و جهان شده اس �ت. جویبار با جمعیتی ح �دود 70 هزار نفر، ش �هری کوچک در ساحل دریای خزر محسوب میشود که شاید حتی فکرش را هم نکنید اما به قول هادی عامل، کارش �ناس کشتی، در جویبار از هر 3 نفر، 2 نفر کش �تیگیر هستند! شاهد این مدعای کارش �ناس کش �تی کش �ورمان میتواند همان میدانگاهی معروف ش �هر جویبار باش �د؛ میدان کش �تی! مردمان جویبار تفریحشان کشتی گرفتن اس �ت و پ �در و مادرها برای کش �تیگیر شدن فرزندانشان نذر میکنند! اول مدالآوری در مس �ابقات جهانی کشتی آزاد بوداپست مجارستان را همین هفته گذشته پلنگ جویبار، رضا یزدانی روشن کرد. مردی با عناوین بزرگ جهانی. یزدانی اگرچه این روزها اسطوره جویبار است و حتی ش �ورای شهر جویبار قول ثب �ت خیابان �ی به ن �ام او را دادهاند ام �ا در این افتخارآفرین �ی 2 همراه دیگر داش �ت. مس �عود اس �ماعیلپور و عزتا... اکب �ری دیگر دلاوران جویباری بودند که با مدالهای خوش رنگ نقره و برنز خود مردمان این شهر کوچک را به جشن شبانه در خیابانها کشاندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.