آوردگاهجهانی وغرش دوبارهپلنگ جویباری

Jeem - - الصفحة الأولى -

لاب �د تا به حال نام »پلن �گ جویبار« به گوشتان خورده است. نام مردی که اگر دقت کرده باشید درس �ت ش �بیه یک پلنگ بر روی تشک کشتی رقص پ �ا میکند و با حریف �ان میجنگد. چراغ

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.