قصه از کجا شروع شد؟!

Jeem - - الصفحة الأولى -

قصه پر امید جویبار و ظهور و بروز استعدادهای ناب کش �تیگیر در این شهرستان کوچک از کجا شروع شد؟ حقیقت این است که اولین جویباری که توانس �ت عنواندار جهان شود یعقوب نجفی جویب �اری در وزن 52 کیلوگرم ب �ود. اما بعد از او پهلوانان زیادی در بیش �ه جویب �ار غریدند و در کش �تی سری میان س �رها در آوردند. در این میان مهدی حاج �یزاده، رضا یزدانی، مس �عود اس �ماعیلپور، کمیل قاسمی، عزتا... اکبری و... درخشش بیش �تری از دیگران داش �تند. اما همه این ستارههای کش �تی جویبار همواره باید خود را مرهون زحم �ات مربی بزرگ و کاردان به نام محمود اسماعیلپور بدانند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.