ییدا.

Jeem - - الصفحة الأولى -

یدا... اعتصامی کارشناس پرآوازه کشتی کشورمان است که شاید در ایام پخش زنده مسابقات جهانی کشتی آزاد او را در کنار مجری جوان شبکه سوم سیما دیده باشید. مرد مو سفیدی که عمری را در کشتی گذرانده است. به سراغ او رفتیم تا در گپی کوتاه به کاوشمان رنگی دیگر بدهیم. از او پرسیدیم چرا جویبار، شهری به این کوچکی میشود مهد کشتی کشور؟

از حاشیه دریای خزر شروع کنیم. اصلا کشتی ما احساسی برخورد نمیکنیم! انگار این منطقه کشتیخیز است. در حالی که اتفاقا باید در این مسئله

دقیقا همینطور است. همواره در طول خیلی هم احساسی برخورد کرد. تاریخ کشتی در خون افرادی بوده است که کاملا همینطور است. شما ببینید این در حاشیه دریای خزر زندگی میکردند. جوانها با هیچ به جنگ غولهای جهانی

حتی روسها هم فکر میکنم به دلیل رفتهاند و در سختترین شرایط توانستند همین همجواری یکی از ابرقدرتهای این موفقیت را به دست آورند و دل مردم کشتی جهان شدهاند. را شاد کنند حالا شما میگویید در تشویق

بله، شما اگر بروید روسیه در ماقاچ آنها احساسی برخورد نمیکنیم! واقعا جای کالا و در اداره تربیتبدنی این کشور همه تاسف دارد... عکس قهرمانان کشتیگیر زده شده است. اصلا تصور میکنم این مسئله دیگر یک جورهایی خاک حاشیه دریای خزر جوانهای جویای نام کشتی را هم مایوس کشتیخیز است. میکند. در مورد جویبار خودمان چهطور؟ معلوم است. شما ببینید همین جویباریها جویبار هم از این قاعده مستثنا نیست. که حرف اول را در این قهرمانی برای کشتی به نظر من نقطه اوج این مسئله در جویبار ما زدند، فردا با خودشان میگویند ما برویم ایران ظهور و بروز پیدا کرده است. به هر سراغ همان برنجکاری در شالیزارها بهتر تقدیر شما اگر خوب نگاه کنید میبینید در است! روسیه سرمایهگذاری هنگفتی روی ورزش و لابد باز هم با مقایسه پولهایی که کشتی میشود اما در ایران خودمان و در در فوتبال خرج میشود، دل اهالی کشتی همین شهر جویبار با حداقل امکانات و میسوزد؟ گاهی حتی بدون یک سالن ورزشی خوب، یک دوستی محرمانه به من میگفت بعد کشتیگیران ما میروند و در میادین بزرگ از دیدار مقام وزارت با رئیس فدراسیون جهانی افتخارآفرینی میکنند. خون کشتی در و آقای کیروش 26 میلیارد تومان برای رگهای مردم جویبار هست. هزینههای آمادهسازی تیم ملی فوتبال تا

اما متاسفانه آن سرمایهگذاری لازمی که جامجهانی به حساب فدراسیون واریز در کشورهایی مثل روسیه انجام ميشود، شده است! من به شما میگویم اگر تنها 20 اینجا وجود ندارد. درست است؟ درصد این هزینه را در کشتی بیاورند ما در

ببینید من معتقدم کار را باید دست تمام ردههای سنی تیمهای ملی کشتی آزاد کاردان سپرد. شرایط اقلیمی حاشیه دریای و فرنگی میتوانیم تا مدتها عنواندار و خزر و شهری مثل جویبار حکم میکند تا سکودار جهان باشیم. مسئولان به سرمایهگذاری روی این شهرها برای ورزشی مثل کشتی اهتمام ورزند اما متاسفانه... متاسفانه چه؟ متاسفانه مقام وزارت ما بعد از این قهرمانی غرورآفرین و بزرگ که احساسات یک ملت را تحریک کرد و باعث شادی مردم شد، برمیدارد و میگوید در تشویق قهرمانان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.