مقدمه

Jeem - - الصفحة الأولى -

قرمز رنگ به رنگ هرچن �د تجربه باره �ا ثابت کرده ک �ه بعضی از خط �وط قرمز، آنقدرها هم که به نظر میرس �ند قرمز نیستند و میتواند کم کم نارنجی بعد زرد و دست آخر سفید شوند. اما حتی در همین دنیای مجازی بی در و پیکر هم جوامع وبلاگی هستند که به محدودیتها و خطوط تعریف شدهش �ان بس �یار پایبندند و خط قرمزهایشان رنگ به رنگ نمیش �ود. آنها از هر کلمه و توصیفی اس �تفاده نمیکنن �د، به س �راغ ه �ر موضوع �ی نمیروند، مواظبان �د که برای چه مخاطبی مینویس �ند و خلاصه آنقدر خط قرمزهایشان را دقیق و جامع تعری �ف کردهاند که ب �ه راحتی و ب �ا آمدنها و رفتنها، رنگ به رنگ نمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.