از وبلاگ» قاصدک باروون«

Jeem - - الصفحة الأولى -

چاه آکبند در اندرون هر یک از ما، چاهی به عمق بینهایت از خلاقی �ت، ابتکار و نوآوری وجود دارد. این را »وین دایر « توي کتابش نوشته. دارم به چاه خودم فکر ميکنم. چاهي که عمیق اس �ت و پر اس �ت از نوآوريهاي ش �گرف. من گاهي از این مخزن پنهان وجودم، استفادههاي خوبي ميکنم اما این، در ح �د همان »گاهي « اس �ت. خلاقیت هایي که آدم ه �ا را ب �ه هم نزدیک کن �د، محبتها را زیاد کند، شادي بزاید، ایمان و باوري نو تولید کند، دل تنگيها و افسردگيها را از دل بزداید، کاري کند که ایام و لحظات عمر، به خوبي و زیبایي سپري ش �ود و به زندگي معناي بهتري هدیه کند، از این خلاقیتها توي زندگيهاي ما کم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.