ازوبلاگ» یک جوان ایرانی«

Jeem - - الصفحة الأولى -

وقتی سن ازدواج باااالا میره! جای �ي بودیم که آق �اي دکتر یکي از دوس �تان قدیمش �ون رو دیدند و س �لام و احوالپرس �ي و ... بعد پس �ري 8- 7 س �اله نزدیک شد که جناب دوس �ت خان کلي نازش کرد. آقاي دکتر ما: »نوه تونه؟ « ایشون با احساسات متبلور شده »پسرمه !« آقاي دکتر ما با لحني تاییدي »نوه اس �ت دیگه! « ایش �ون با لحني تاکیدي »نه، پسرمه! « آقاي دکتر با لحن متعجب و پرسش �ي »پس �رتونه ؟! « ایشون با لحني افتخارآمیز »بله پس �رمه !« ما: با »نیش باز« نظاره گریم!

باز آمد بوی ماه مهربان اون زمان هنوز سیستم تنبیه برقرار بود. از اینا که معلم خودکار بیک رو میذاشت لای دو تا انگشت محصل و با دست میگرفت انگشتارو فشار میداد! خط کش و شیلنگ هم که همیشه دایر بود. یادمه کلاس اول 52 نفر بودیم! نیمکتهای س �ه نفره که کیفهامون رو میذاش �تم زیر پامون. لوحهای یادگیری که معلم وسط تخت سیاه آویزون کرده بود و داس و موش و آب و سیب یادمون میداد و من همیش �ه عجله داش �تم تا لوح رو برداره تا تخت س �یاه رو بهطور کامل ببینیم و با گچ روش بنویسیم. دوست داشتم سریع برم کلاس سوم تا بتونم از طبقه دوم مدرسه هم استفاده کنم. 5 سال تم �ام رفتیم و اومدیم. بین زنگها بیس �کوی تها

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.