جیم به مدرسه میرود!

Jeem - - الصفحة الأولى -

خاطرت �ان هس �ت ک �ه هفت �ه قب �ل از ش �ما خوانن �دگان جان خواس �تیم کمی تخیلت �ان را ب �ه کار بیندازی �د و جیم عزیز را که در آس �تانه هفت س �الگی اس �ت به مدرس �ه بفرس �تید؟! این نوش �ته ه �ای زیب �ا نتیج �ه ب �ه کار ان �دازی هم �ان تخی �ل گرانقدر اس �ت. امیدواری �م از خوان �دن این س �ه اثر که ب �ه ترتیب رتب �ه اول تا س �وم مس �ابقه را کس �ب کردند، ل �ذت ببرید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.