Jeem : 2020-07-02

الصفحة الأولى : 11 : 11

الصفحة الأولى

قابجــــ1ـ­1ـــادویي ادب و هنر یادداشت عنوان فصل راوی شغل دربارﻩ چگوﻧگی خﻠﻖ »هری ﭘاتر« 1 پسری که زنده ماند دنیل ردکلیف بازیگ//ر ش//خصیت هریپاتر 2 ناپدیدشدن محفﻈه شیشهای نوما دومزونی بازیگر ﺟاﺩوﮔر متولد میﺷوﺩ 3 بازیگ//ر ش//خصیت نیوت اسکمندر بعید نخواهد بود که پس از شنیدن نام پرآوازه »جی.کی.رولینگ« از فرﻁ هیجان درجای خود بند نشوید و لحظهای بعد از سر حسرت، آه از نهادتان بلند نشود. دنیای خیالی جی.کی.رولینگ، دنیایی سراسر جادو است که با مخاطبان نوجوان خود صحبتهای بسیاری دارد. اما چه چیز باعﺚ شده تا رولینگ، این زن خالق، به ساخت چنین دنیایی روی بیاورد؟ کدام اتفاق در ریشه دواندن چنین ایدهای نقشداشته و موجب شده تا کتابهای هریپاتر به 65 زبان ترجمه شود؟ کتابهایی که حاال بیش از 450 میلیون نسخه از آنها به فروش رسیده است. نامههای مرموز ادی ردمین 4 مجری و کمدین کلیددار استون فرای 5 بازیگر شخصیت لونا الوگود بازیگ//ر ش//خصیت جینی ویزلی بازیگر کوچه دیاگون ایوانا لینﭻ بانی رایت سیمون کالو ایدﻩهای خفته در میانه سال 1993 بود که »جوآن« یا همان »جی.کی.رولینگ« در آستانه فروپاشی زندگی خود قرارگرفت. او با کولهباری از افسردگی حاد از همسر خود جداشده و به همراه دختر کوچکش »جسیکا« به درون زندگی مشقتباری قدم گذاشت. هرچند رولینگ با فقر شدید و افسرگی دست و پنجه نرم میکرد اما نتوانست ایدهای که در سال ،1990 در ایستگاه راهآهن به ﺫهنش خطور کرده بود را نادیده بگیرد. کتاب هریپاتر توسط 21ناشر مختلف رد شد و سرانجام در سال ،1996 انتشارات »بلومزبری« نخستین جلد کتاب رولینگ را به چاپ رساند. طولی نکشید که داستانهای خیالی رولینگ جایزههای بیشماری را از آن خود کرده و افتخارات بسیاری را برای او به همراه آوردند. 6 جیمی پارکر سکوی نه و سکوی چهار از بازیگران مجموعه هریپاتر 7 اس//ت. رون ویزل//ی واقعی ق//د بلند و الغر اندام اس//ت و هرمیون گرنجر چه//ره جذابی ندارد. پدر هریپاتر زمانی که کشتهش//ده تنها 12سال داش//ته، اما کسی که نقش او را در فیل//م بازی میکند یک مرد 34س//اله اس//ت. به همین منوال دس//تکاری فراوانی در دیگر ش//خصیتهای اصلی و فرعی رﺥ داده که با خواندن کتاب تصور متفاوتی نسبت به کاراکترها پیدا خواهید کرد. بخشی از کتابهای ابتدای//ی هریپاتر به نحوه رد و بدل ش//دن امتیازها بین گروههای مختلف »گریفیندور«، »اسلیترین«، »هافلپاف« و »رینوکالو« اختصاﺹ دادهش//ده که فیلم به س//رعت و ب//دون پرداخت از این بخش عب//ور میکند. برادران رون ویزلی در کتاب نقشهای مهمی را ایفا میکنند و »چارلی ویزلی« یک ش//خصیت پررنگ اس//ت اما او و بسیاری از شخصیتهای دیگر که چندان فرعی هم نیستند از حضور پی//دا کردن در فیلمها محروم ماندهاند. فیلم بس//یاری از اتفاق//ات و حوادﺙ رویداده در کتاب را تحریف کرده و تا دلتان بخواهد یک قصه قیچی شده و تهی نسبت به کتاب را تحویل ما دادهاس//ت. مجموعه فیلمهای هریپاتر تنها نوعی معرفی و تبلیغ تجاری به حساب میآیند و اگر قرار اس//ت به درستی سر از داس//تان آنها درآورید حتما باید یک روز عزمتان را برای خواندن کتابها جزم کنید. کاله قاضی الیویا کلمن جاناتان ون نس کیت مک کینون کمدین پادکستر کمدین هریپاتر دنیای رازها برای آنکه به ﻇرافتهای اثر رولینگ پیببریم، الزم است بیشتر و بیشتر در پیشینه داستانی آن عمیق شویم. این دیدگاه به ما اجازه خواهد داد تا با دنبال کردن جزییات نهفته داستان به نتایﺞ شگفتانگیزی دست یابیم. پس بعید نخواهد بود اگر بگوییم که تمام آن جزییات ریز و خالقانه، درست در بیﺦ گوشمان پنهان شده است. در کتابهای تاریخی، عالیق شخصی و حتی اتفاقات روزمره حس میشود. رولینگ بازنویسی زندگی اطراف خود، با چاشنی جادو را انجام دادهاست. رد اکثر اسامی شخصیتهای داستان را میتوان در کتب تاریخی جستجو کرد. خلق موجودی به نام »دمنتور« که در تمامی داستانها جز هولناکترین موجودات اهریمی است، منعکسکننده افسردگی، ترس و نگرانیهای خود رولینگ میباشد. نام گیاهانی که با نگاه اول آنها را عجیبوﻏریب مینامیم همگی در کتابهایگیا­هشناسیقرن7­1یافتمیشود.جایتحسیندا­ردکه رولینگ عبارت »اسمشو نبر« را از شهرت دو برادر دوقلو کری که جزو خطرناکترین خالفکاران بریتانیا بودهاند قرﺽ گرفته است. 8 استاد درس معجونها آلیا بات سوپراستار هندی محدﺛﻪﻇریفی­ان 9 mzarifian jeemir جدال نیمه شب دن فوگلر آلیسون سودول استندآپ کمدین خواننده ٠١ بازیگر و نویسنده جشن هالووین ووپی گلدبرگ هری پاتر تﺠاری شد دور از ﺫهن نخواهد بود که سری داستانهای هری پاتر دستخوش صنعت تجارت بوده باشد و تا حدودی از رسالت اصلی خود خارج شود. مصداق آن را میتوان در روایت داستانی جستجو کرد. گویی نویسنده پس از گذراندن نقطه عطف داستانی، تنها با کشدار کردن روایت آن را پیش میبرد و تا حدودی از خالقیت و بداعت آن میکاهد. هرچند نمیتوان ﻇرافت و دقت به کار رفته در این اثر را نادیده گرفت. ﻇرافتی که موجب شده تا داستان همچون تاریخی حقیقی احساس شود و سرپوشی بر نقطه ضعفهایش بگذارد. رولینگ به خوبی میدانست که چطور دورهای از تاریﺦ را برش بزند و با خرد و کوچک کردن آن وقایع دنیای خودش را به موازات آن پیش ببرد. منتقدان بسیاری گفتهاند که درونمایه داستان، یعنی همان نبرد خیر و شر، اشارهای مستقیم به جنگ جهانی داشته و تا حدودی قصد یادآوری آن را نیز دارد. جدا از درونمایه ﻏنی، شخصیتپرداز­ی در طول داستان روندی صعودی داشته است. شاید در نگاه نخست شخصیت هری پاتر را شخصیتی کلیشهای و حتی تکراری بپنداریم اما همین که هری با چالشهای عجیب و ﻏریب مواجه میشود شخصیتش شکلگرفته و موجب میشود تا مخاطبان خودش را بیابد و آنها را برای سالهای سال به سمت خود بکشاند. هیﭻ کجای فیلم نمیفهمد قصه در چه دورهای اتفاق میافتد و ما در چه دههای هستیم. دنیای فیلمس/از هرچن/د زمان مش/خصی ن/دارد اما صادقانه عم/ل میکند. عناصری ک/ه نیاز دارد را وارد فیلم میکند و از آنها به خوبی اس/تفاده میکند. قیصر مدرنی که ش/اهد آن هستیم در جشنواره فجر سال گﺬش/ته عالوه بر جوایزی که گفته ش/د موفق به کس/ب سیمرغ بهترین فیلم از دید تماش/اگران، بهترین صداگﺬاری و س/یمرغ بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد. با بازگشایی سینماها، ش/نای پروانه در شش روز ابتدایی با 32 ه/زار و 347 ببینده، حدود 631 میلیون فروخت. همان جنون یک بودن و دست به هرکاری زدن برای یک ماندن. در آخر نیز کسی که جهالت را میکشد در واقع حجت و نخنما بودن این کالف است نه گره قتلی که اتفاق افتاده است! پهلوان پﻨبه! ش/نای پروانه هرچقدر در ف/رم و تکنیک قوی ﻇاه/ر ش/ده اس/ت در فیلمنامه اش/کال دارد. ش/خصیتپردازی ضعی/ف و فﻀاس/ازی ن/ه چندان خوب از جمل/ه نقاﻁ ضعف این فیلم کم اشتباه اس/ت. شنای پروانه با کارگردانی خوبی که دارد میتوانس/ت به اﺛری ده برابر بهتر تبدیل شود اما نکات ریز و درشتی که دارد او را ب/ه یک پهل/وان هیکلمند اما تو خال/ی همﭽون ش/خصیتهای منفی فیلم ب/دل کرده اس/ت. دغدغه فیلم چیس/ت؟ پای/ان زمانه گن/ده التها. ام/ا مخاطب در

© PressReader. All rights reserved.