Jeem : 2020-07-02

الصفحة الأولى : 5 : 5

الصفحة الأولى

هشــــــ5ـ­ـ0ـــتگ فضای مجازی یک#سدایتت_کخاومب بازی خوب ؟چ؟ی؟میل دارید؟ این شما و این شهر زامبیها خوشآمد به گردشگران سالمت استارتآپت را حمایت کن شاید به جرات بتوان گفت مدیکال توریسم یا بهتر بگویم گردشگری سالمت از دوران ابنسینا و حتی قبلتر از آن هم وجود داشته. زمانی که مردم به دالیلی مثل نبود امکانات و یا هزینههای گزاف، برای درمان به کشور دیگری میرفتند. هند، مالزی و تایلند سه کشور مطرحی هستند که ساالنه تعداد قابل توجهی از گردشگران سالمت را به خود اختصاص میدهند. این در حالی است که ایران با رتبه 15 پزشکی و 7 داروسازی، حتی در بین 20 کشور گردشگرپذیر سالمت جهان هم نیست و جایگاه 41 را در این حوزه به خود اختصاص داده. اینجاست که نقش استارتاپها­یی همچون آریامدتور پررنگتر میشود. این تیم که خدماتش را به چند زبان از جمله انگلیسی، عربی، ترکی و روسی ارائه میدهد در حقیقت یک پلتفرم گردشگری سالمت است که بیماران خارجی را به بیمارستانه­ا و پزشکان ایرانی وصل میکند. آریامدتور ادعا کرده تا به امروز و طی مدت کمتر از دو سال توانسته است پذیرای بیمارانی از 65 کشور دنیا باشد. طبیمار، آترینا، رادینا سالمت، مدتور ایران و.... نیز از دیگر پلتفرمهای گردشگری سالمت هستند که هرساله میتوانند بخش قابل توجهی از بیماران خارج از کشور را به سیستم پزشکی ایران جذب کنند. البته بین خودمان بماند که 90 درصد این گردشگران برای عملهای زیبایی از جمله عمل بینی به ایران سفر میکنند و هنوز با تواناییهای پزشکان ما در بخشهای مختلفی همچون پیوند، سلولهای بنیادی و غیره به خوبی آشنا نیستند. استارتاپها­ی حوزه سالمت در سالهای اخیر بیش از آن که فکرش را بکنید رشد داشتهاند و در تمامی بخشها حرفی برای گفتن دارند. از برنامههایی که ارتباط شما را با پزشک به صورت آنالین برقرار میکند تا اپلیکیشنی که آزمایش خونتان را تفسیر میکند و حتی ابزار هوشمندی که عالیم حیاتی نوزادتان را اندازه میگیرد. همه این برنامهها در کنار اینکه به تسهیل فعالیتهای پزشکی کمک میکنند، مسیر خوبی را برای ایجاد کسبوکارهای جدید برای دانشجویان و دانشآموختگ­ان رشتههای مرتبط ایجاد کرده و بر روی اقتصاد جامعه نیز تاثیرگذار خواهند بود. فعالیت تنها 400 استارتاپ در پایتخت نشاندهنده پا گرفتن یک اکوسیستم سالمت آنالین عظیم در کشور است. اکوسیستمی که هر لحظه در حال رقابت با نسخه داخلی و خارجی خود است و بسته به حمایت مردم و سرمایهگذار­ان سعی دارد دست دالالن این حوزه را کوتاه کند. اما این حمایت چه زمانی اتفاق خواهد افتاد؟ در ابتدا باید گفت وجود یک منبع جامع و کامل از استارتاپها­ی حوزه سالمت و آشنایی با خدمتی که به کاربران ارائه داده میشود، میتواند به رشد بیشتر این نوع کسبوکارها کمک شایانی کند. دوم، مسئله ایجاد اعتماد در بین افراد جامعه، برای استفاده از این خدمات است. خدماتی که در هر لحظه اطالعات پزشکی و شخصی کاربران زیادی را دریافت میکند و باید خیال همه آنها را در برابر خطرات لو رفتن این دادهها راحت کند. باید منتظر ماند و دید آیا با وجود شتابدهندهه­ا و سرمایهگذار­ان خطرپذیر، این حجم از استارتاپها میتوانند جایگاه خود را در بین مردم ایران و حتی خارج از کشور، به ثبات برسانند یا خیر! منا بابایی معموال بازیهای مرتبط با زامبی آنقدر جذاب و هیجانانگیز هستند که به محض رسیدن نسخه جدید، مورد توجه عالقمندان قرار بگیرند. بازی همازاین دست بازیها بود که از ابتدای عرضه با باالترین سرعت دانلود شد. یکیازبهتری­ن و پرطرفدارتر­ین بازیهای سبک زامبی است که پس از استقبال بینظیر کاربران اندروید و ایاواس از نسخه اول، دومین نسخه آن هم عرضه شد. در این بازی شما تنها بازمانده شهر هستید که باید به مبارزه با زامبیها مشغول شوید و شهر آلوده از آنها را نجات دهید. البته که انواع سالحهای مختلف هم در اختیار شما قرار میگیرد و برای اینکه بتوانید اسلحههای قدرتمندتر و مجهزتری داشته باشید باید با گرفتن امتیاز قفل آنها را باز کرده و خریداری کنید. در 2چهارمرحله پیش روی شما قرار گرفته است: در مرحله اول باید تعداد قابل توجهی از زامبیها را بکشید تا وارد مرحله بعد شوید. پس از آن، زنده ماندن شما محدود به زمان است و باید سرعت عمل باالیی در بازی داشته باشید. در سومین مرحله ماموریتهای متفاوتی به شما داده میشود و در آخرین مرحله باید از دروازه شهر در مقابل ورود احتمالی زامبیها حفاظت کنید. وجود 33 میدان جنگ متفاوت، امکان اپدیت سالحها، کنترل بازی بوسیله تاچ اسکرین گوشی و داشتن گرافیک بسیار باال نسبت به نسخه اول از ویژگیهای خوب این بازی است. پس اگر شما از آن دسته افرادی هستید که به بازیهای اکشن و ماجرایی عالقمند هستید میتوانید ساعتها با این بازی سرگرم شوید. البته حواستان باشد بازی آنالین است و نیاز به اینترنت دارد. m.babaei ‪jeem ir‬ ‪Dead trigger‬ ‪Dead trigger‬ ‪dead trigger‬ ان که این روزها بیشتر به چشم میخورند! یادم رفته بوده. آخر، س//اعتای آخر، اونم فقط صفحات آخ// !ر من ندارم جیگرم حال میاد. ه//م اینه که ت//و برگه امتح//ان جلوی نام استاد اس//م خالی طرفو نمینویسه، ی//ه جناب دکتری چیزی میچس//بونه پش//تش بلکه نمره بگیره. در تقویم رس//می ایرانیان باستان ش//ب یلدا به عنوان بلندترین و ش//ب امتحان کوتاهترین ش//ب س//ال معرفی شدهاند. از وقت//ی حجم ج//زوهای که قراره فردا امتحان بدمو دیدم، خواننده درونم ه//ر 30 ثانی//ه یه بار میخون//ه: یکی به دادمبرس//هواویال... درس خون//دن فقط اونجاش که تا میای ش//روع کنی، مراقب میگه کتاب نبایدمیاور­دیس//رجلس//هامتحان! ی//ا ش//هریه بگیرین ی//ا امتحان... دوتاش باهم منطقی نیس اصن! امتح//ان فقط اونج//اش که بعدش دوس//تات دارن بحث میکنن که جواب 4,75 ب//ود یا ،4,80 ول//ی تو درآوردی !5379 وقتی میبین//م امتحان دارید ولی یادمه یه سری امتحان لغو شد من اونم افتادم... وحش//تناکترین قس//مت امتحان اونجاس//ت ک//ه داری حس//اب میکنی ببینی 10 میش//ی یا نه. یه جوری حال//م خرابه که انگاری ف//ردا زنگ اول امتح//ان ریاضی دارم و ناامیدانهت­ری//ن تالش یه دانش//جو

© PressReader. All rights reserved.