تصويب آيين نامه قانون بيمه اجبارى خسارات وارده به شخص ثالث

KHABAR JONOOB - - اخبار -

هيات وزيران با هدف مراعات حقوق خســارت ديــدگان و چگونگى دريافت خســارت با ســهولت بيشــتر در اثر حوادث ناشــى از وســايل نقليه، آيين نامــه اجرايى قانون بيمه اجبارى خســارات وارده به شــخص ثالث در اثر حوادث ناشى از وسايل نقليه را تصويب كرد.

به گزارش ايســنا، به موجــب اين آيين نامه كه در جلســه هيات وزيران به رياست معاون اول رييس جمهور تصويب شــد، براى دريافت خســارت بدنى، ذى نفــع حق دارد با ارائه اصــل يا تصوير برابر اصل مدارك مربوط بطور مستقيم، حسب مورد به بيمه گر مربوط يا صندوق مراجعه نمايد.

همچنين زيان ديده يــا نماينده قانونى وى براى دريافت خســارت مالى حق دارد بــا ارايه اطلاعات و اصل يــا تصوير برابر اصل مــدارك مربوط بطور مستقيم به بيمه گر مربوط مراجعه كند.

بيمه گر نيز موظف اســت در ارزيابى خسارت مالى وارد شــده به وســيله نقليه زيان ديده، علاوه بر هزينه هــاى جايگزينى قطعات آســيب ديده و اجرت تعمير وســيله نقليه، ماليات بر ارزش افزوده و هزينه پرداخت شــده براى نجــات و يا انتقال وســيله نقليه خســارت ديده بــه نزديك ترين محل مناســب براى تعمير را در نظر گيرد و نسبت به پرداخت اين موارد تا ســقف تعهدات مالى مندرج در بيمه نامه شــخص ثالــث اقــدام نمايد.همچنين ســازمان هــاى بيمه گر موظف شــدند قبل از نهايى شدن ميزان خسارت 50 درصد از خســارت را بلافاصلــه و حداكثر در مدت 15 روز پرداخت نمايند.

سند آسيب شناسى مديريت بحران در كلانشهرهاى كشور تصويب شد

در ادامــه دولت با هدف رويكــرد يكپارچه به مديريت حوادث شــهرى و ســازماندهى مشــاركت شــهروندان درامور ايمنى و مديريت بحران شــهرى، سند آسيب شناســى مديريت بحران در كلانشهرهاى كشور را به تصويب رساند.

بــه موجب ســند ياد شــده، كليه دســتگاه هاى ذى ربط شــامل وزارتخانه هاى كشــور، نيرو، نفت، ارتباطــات و فنــاورى اطلاعــات و ســازمان هــاى مديريت بحــران كشــور، برنامه و بودجــه، جمعيت هلال احمر و شهردارى ها موظف به اجراى اقدامات مربوط به مديريت بحران در كلانشــهرهاى كشــور شدند.

عــلاوه بــر اين پيش بينى شــبكه حمــل و نقل اضطــرارى در كلان شــهرها براى شــرايط بحرانى در طــرح جامع حمــل و نقــل و ترافيك شــهرها با اولويت شــهرهاى خطر پذير به تشــخيص ســازمان مديريت بحران كشور و تهيه طرح آن براى شهرهاى بالاى100 هزار نفر جمعيت، ايمن سازى سامانه هاى سوخت رســانى،خطوط انتقال سوخت و جايگاه هاى عرضه ســوخت و انبارهاى ســوخت در كلانشــهرها و تدويــن و ارائه طرح عرضه ســوخت در شــرايط اضطــرارى، تهيه طرح جامع ايمن ســازى شــبكه و تاميــن برق و آب اضطرارى كلان شــهرها در زمان بحران، تدوين برنامه جامع پاســخ ســريع حين زلزله و ســيل (شامل قطع اتوماتيك و ســريع جريان گاز، بــرق و آب) و اجــراى آن پــس از تصويب از ديگر برنامه هاى تعيين شده در اين سند است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.