احتمال پرتاب 3ماهواره به فضا تا پايان سال

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رئيس ســازمان فضايى ايران بــا بيان اينكه انتظار پرتاب 3 ماهواره تا پايان سال وجود دارد، گفــت: ماهوارههاى »پيام، اميركبيــر و ظفر« در نوبت پرتاب قرار دارند.

به گزارش انتخاب ، محسن بهرامى در جمع خبرنگاران با بيان اينكه تمامى فعاليتهاى فضايى جمهورى اسلامى ايران در پرتاب و به كارگيرى ماهوارهها صلحآميز اســت، اظهار داشت: يكى از برنامهها مسابقه مكعب ايرانى بوده كه هر دو سال يك بار و يا به صورت سالانه برگزار مىشود.

وى با بيان اينكه در ساخت ماهواره سنجشى ماهوارهها فعاليت دارند، ابراز داشــت: دو تا ســه ماهــواره در حال ســاخت داريم و ماهــواره پيام و اميركبير از جمله آنهاســت كــه كمتر از يك ســال آينده آماده پرتاب مىشود و ماهواره ظفر دانشــگاه علم و صنعت نيز تا دو ســال آينده به مرحله پرتاب مىرســد.معاون وزير ارتباطات با بيان اينكه ماهواره دوستى در نوبت پرتاب است، بيان كرد: ايــن ماهوارهها از جملــه ماهوارههاى سنجشــى توصيهاى هســتند كه توســط تيمهاى دانشــگاهى طراحــى و ســاخته شــدند و برخى تصــورات در اين مورد غلط اســت.معاون وزير ارتباطــات از اقدامات صــورت گرفته در جهت تاميــن ماهوارههــاى مخابراتى خبــر داد و تاكيد كرد: براى ســاخت ماهوارههاى مخابراتى داخلى اقداماتى صورت گرفته به گونهاى كه پژوهشگاه فضايــى در وزارت مخابرات ماهواره ناهيد را در دست اجرا دارند و آزمايشهاى نهايى آن در حال انجام است و طراحى مفهومى ماهواره ناهيد 2 نيز در حال انجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.