800 زائر ديروز به خانه خدا اعزام شدند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

كنترل يك هفتهاى حجاج در صورت شيوع بيمارى در بين آنها

نخســتين كاروانهاى حــج تمتع 96 از سه اســتان كشــور ديروز عازم مدينه منوره شدند.به گزارش خبرگزارى ميزان و ايرنا، نصرا... فرهمند سرپرست معاونت حج و عمره ســازمان حج و زيارت گفت: ســه كاروان شــامل زائــران اســتانهاى هرمــزگان، اردبيل و همدان ديروز با ســه فرونــد هواپيمــاى ايران اير عــازم مدينه منوره شــدند. همچنين رئيس مركز پزشــكى حج و زيــارت هلال احمر بيان كرد: ســلامت زائــران در بدو ورود به كشــور كنترل و از شــيوع بيمارى جلوگيرى مىشود. على مرعشى تاكيد كرد: وزارت بهداشت با كنترل افراد ، زائران مشكوك به بيمارى را تحت آزمايش و درمان قرار داده است و براى پيشــگيرى از شيوع بيمارى در كشــور، تا يك هفته پس از بازگشت، آنها را كنترل مى كنند.

ثبت نام عتبات براى ايام عرفه آغاز شد

ثبت نام زائران عتبات عاليات براى حضور در ايام عرفه از ديروز آغاز شــده است.مديركل عتبات ســازمان حج و زيارت گفت: پيش بينى مىكنيم كه امســال در حدود 120 هزار نفر در ايــام عرفه براى حضور در اين آيين معنوى ثبت نام كنند.

ارسال مستندات فاجعه منا براى وزير حج عربستان

همچنين سرپرست حجاج ايرانى با اشاره به ارسال گزارش و مستندات مربوط بــه چگونگى پديد آمدن فاجعه منا و مســجدالحرام براى وزير حج عربستان گفت: تمامى مستندات براى طرح و تصميمگيرى در كميته مربوطه ارسال شده است.

سيد على قاضى عســكر تأكيد كرد: همچنين مبانى فقهىِ مشترك ميان شــيعه و ســنى، مبنى بر لزوم پرداخت ديه و غرامت بــه بازماندگان محترم شــهدا، همچون قاعدة قتيــل الزحام، به صورت اســتدلالى تهيه و در اختيار كشور ميزبان قرار گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.