جواب دادستان قوچان به جوسازى درباره لغو كنسرت شهرام ناظرى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

بــه رغم ادعاى برگــزار كنندگان، دادســتان قوچان از عــدم دريافت مجوز برنامه كنسرت شــهرام ناظرى سخن گفت.به گزارش جام نيوز، رمضانعلى آذرى در جمع خبرنگاران پيرامون جزئيات دقيق دلايل لغو كنسرت شهرام ناظرى اظهار كرد: متاســفانه در ماجراى لغو كنسرت شهرام ناظرى عده اى با نيات خاص قصد داشــتند تا به نوعى مسئولان شهرســتان را مخالف برگزارى اين گونه برنامه هاى فرهنگى هنرى جلوه دهند در صورتى كه علاوه بر مصوبه شوراى فرهنگ عمومى شهرســتان مبنى بر موافقت بر اجراى كنســرت موســيقى ســنتى ديدگاه مسئولان شهرســتان نيز موافق اين موضوع جايگزينى و ترويج تفريحات ســالم در جامعه اســت.آذرى به تشــريح علل اصلى لغو اين برنامه پرداخت و افزود: در اين مورد بايــد چند نكته را در نظر گرفت اول اين كه بــه رغم ادعاى برگزار كنندگان اين برنامه هيچ گونه مجوزى از ســوى شهرســتان در اين مورد صادر نشده بود و در جلســه اى كه در تاريخ ســى و يكم تير ماه ســال جارى با مسئولان برگزارى اين برنامه داشــته ايم طبق نامه كتبى موجود 8 ايراد اساســى در مخالفت با برگزارى كنســرت به دليل نا مناســب بودن مــكان برگزارى به آن ها اعلام شــده بود.وى خاطرنشــان كرد: متاســفانه به رغم تذكرات داده شــده به برگزار كنندگان، با بى توجهى به موارد ياد شــده و با وجود مصاحبه چند روز پيش بنده با رســانه هاى شهرســتان مبنى بر لغو اين كنسرت در اين مكان حاضر به اعلام لغو آن نشدند و حتى به پيشــنهاد داده شــده مبنى بر تغيير مكان كنسرت نيز توجه نكردند و اقدام به بليت فروشى كرده بودند.آذرى تاكيد كرد: با توجه به شرايط ياد شده متاسفانه برگزار كنندگان اين مراســم با بى توجهى و بى احترامى به قوانين اقدام به تجهيز مخفيانه اين ســالن ورزشــى كرده بودند و از حدود دو هزار صندلى تدارك ديده شــده در حــدود 1000 صندلــى را در اين مكان چيده بودند كه بــا اطلاع از اين موضوع مكان توسط مسئولان مربوطه پلمب شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.