آگهى مناقصه عمومى (تجديد) دانشگاه شيراز

KHABAR JONOOB - - اخبار -

درنظردارد سرويس هاى حمل و نقل و اياب و ذهاب دانشـجويان و كاركنان واحدهاى خود در مجموعه پرديس ارم را به مدت 3 سال از تاريخ96/6/1 تا 5/31/99 ازطريق مناقصه عمومى به شركت هايى كه صلاحيت و مجوزهاى قانونى لازم را داشته باشند با شرايط زير واگذار نمايد: محـل فروش و تحويل اسـناد: شـيراز، ميدان ارم، پرديس دانشـگاه شـيراز، پشت بانك ملت مديريت امور عمومى و پشتيبانى دانشگاه شيراز اداره تداركات تاريـخ فـروش اسـناد: 5/9/96 تـا 5/11/96 و تاريخ تحويل اسـناد: 96/5/9 تا 8 صبح 96/5/18 زمان دريافت و تحويل اسـناد: 8 صبح تا 12 ظهر روزهاى شـنبه تا چهارشنبه مبلغ ضمانت نامـه : 000/000/500 ريـال (پانصد ميليون ريال) (به صورت ضمانت نامه بانكى با اعتبار سه ماهه يا چك تضمين شده يا واريز نقدى در وجه دانشگاه شيراز) زمان و مكان بازگشـايى پاكتها: سـاعت 30/8 صبح روز چهارشنبه 96/5/18 در دفتر معاونت ادارى و مالى دانشگاه شـركت در مناقصه ايجاد حق براى شـركت كننده و ايجاد تكليف يا سـلب اختيار براى دانشـگاه نمى كند و دانشـگاه در رد يك يا كليه پيشنهادها مختار مى باشد. هزينه درج آگهى از برنده مناقصه دريافت مى شود. ساير شرايط و جزئيات در اسناد مناقصه توضيح داده شده است. دانشگاه شيراز

مديريتروابطعمومى «105-1584»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.