آب معدنى 14 هزار تومانى و مرباى 32 هزار تومانى در فروشگاه هاى تهران!

KHABAR JONOOB - - اخبار -

بــه تازگــى عكســى در شبكه هاى مجازى منتشر شده اســت كه نشــان از قيمت هاى عجيب براى محصولات خارجى در ايــران دارد.بــه گــزارش جــام جــم آنلايــن، حميدرضا طهماســبى پور روزنامه نگار، در اينســتاگرامش عكســى منتشــر كــرد كــه تعــدادى از اجنــاس خارجــى را در يكى از فروشگاه هاى ايرانى نشان مى دهد كه با قيمت هاى گزاف به فروش مى رسد. در اين تصوير آب معدنى فرانسوى 14 هزار تومان و مرباى خارجى 32 هزار تومان به فروش مى رسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.