خلاصه آگهى مزايده

KHABAR JONOOB - - اخبار -

اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه 4 شيراز به قائم مقامى يك دوم موقوفه حاجيـه بى بـى و آقاى پرويز بيات وكيل متولى يك دوم موقوفه مذكور در نظر دارند حقوق اسـتيجارى يك واحد تجارى با مساحت مفيد حدود 47 مترمربع به انضمام 13 مترمربع پاركينگ و انبارى ‪/5 72‬متر مربع از پلاك مشاع ثبتى 7122 بخش 1 شيرازمتعلق به موقوفه مذكور واقع در خيابان پوستچى، مجتمع تجارى اميريه 2 واحد تجارى 7به مدت يك سال ازتاريخ ‪5//96 28‬لغايت ‪5//97 27‬با مبلغ اجاره بهاى پايه ماهيانه 42/000/000 (چهـل و دو ميليون ريال) از طريق مزايده به اجاره واگذار نمايد. لذا متقاضيان مى توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر همه روزه تا روز دوشنبه مورخ ‪5//96 23‬ به آدرس اين اداره واقع در بولوار اميركبير ابتداى خيابان آبيارى مراجعه و يا با شـماره تلفن هاى 38209206 و 38209258 تماس حاصل فرمايند. سعيد مرادپور - رئيس اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه 4 شيراز آقاى پرويز بيات - وكيل متولى يك دوم موقوفه «100-2161»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.