انفجار بمب ساعتى چاقى در ايران 10 سال ديگر

KHABAR JONOOB - - اخبار -

يك متخصص تغذيه و عضو هيات علمى دانشــگاه علوم پزشــكى تهران با اعلام بدترين و بهترين نانهاى ايرانى از خطر انفجار بمب ساعتى چاقى در ايران طى يك دهه آينده هشــدار داد.به گزارش خبرگزارى تسنيم، عبدالرض انوروزى اظهار داشــت: طى بررســى جهانى چاقى در 195 كشور دنيا، كشور ما در سنين بزرگســالان وضعيت خوبى دارد و كشــورى چون مصر چاقترين كشــور جهان اســت ولى در سنين زير 20 سال وضعيت خوبى نداريم به ط ورىك ه19 درصد دختران و پســران ما چاق هســتند، البته برخى اســتانها مانند تهران و شــهرهاى شــمالى دچار چاقى بيشترى هســتند، مثلاً آمار تهران 35 درصد چاقى بين سنين زير 20 ســال اســت، البته چاقى در اين سنين در اســتانهاى جنوب شرقى شيوع كمترى دارد.نوروزى تصريح كرد: بنابراين با اين آمار چاقى بين سنين زير بيست ســال ايرانى برآورد مىشود طى 10 ســال آينده بمب ساعتى چاقى در كشور ما منفجر شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.