نحوه تغيير نام با »الف مقصوره« در شناسنامه

KHABAR JONOOB - - اخبار -

سرپرست اداره كل اســناد هويتى سازمان ثبت احوال كشور در مورد نحوه تغيير نام و فاميلى افرادى كه در شناســنامه با »الف مقصوره« ثبت شــده اســت، توضيحاتــى را ارائــه داد. اســدا... پارســامهر در گفت و گو با ايســنا گفت: در گذشــته بعضى از نامها مانند اسحاق، رحمان، اسماعيل و ... با الف مقصوره و به شــكل اسحق، رحمن و اسمعيل، نوشته مىشــدند كه از سال 72 به بعد بر اساس دســتورالعملى به شــماره ‪/6192، 1‬اين امكان فراهم شــد تا افرادى كه نام و يا نام خانوادگى آن ها به اين صورت اســت بتوانند با درخواســت كتبى نام خود را اصلاح كرده و تغيير دهند.وى عنوان كرد: افراد ى كههمچن انب ا چنينمســألهاى مواجه هستند، مىتوانند به اداره هاى ثبت احوال مراجعه كنند و د رخواستكتبى بدهند. در جريان اين كار، هزينهاى كه از سوى ثبت احوال دريافت مىشود مبل غ 25 هزار تومان براى تعويض شناسنامه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.