جادههاى ايلام براى اربعين ايمن نيستند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رئيس پليس راهور اســتان ايلام گفت: جاده ها و محورهاى تردد زائران د ر اســتان ايلام علــى رغم تلاشهاى صورت گرفته اما هنوز دچار نقص و مشــكل جدى هســتند و اگر تا اربعين برطرف نشوند امسال باز شاهد مشكل و گره ه اى ترافيكى خواهيم بود.ســرهنگ »محســن ناصرى« د رگ فتوگو با ايســنا، اظهار كرد: بايد بســترهاى لازم براى تردد زائران ايجاد كنيم و افزا يشا يكس رىهاى در مرز مهران يكى از ضروريات اســت كه دســتگاه هاى مسئول بايد بهصورت جدى به اين مهم توجه كنند چون در سال گذشته كمبود ايك س رى موجببرو ز مشكلاتى شد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.