زمان دقيق نتايج اوليه كنكور سراسرى

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مشاور عالى رئيس سازمان سنجش آموزش كشور گفت: نتايج اوليه كنكور سراســرى ســاعت 18 روز يكشــنبه 15 مرداد 96 اعلام مى شود و مجازين مى توانند از 19 مرداد ماه نســبت به انتخاب رشــته اقدام كنند.به گزارش تابناك ، حســين توكلى اعلام كرد: دفترچه انتخاب رشته از روز چهارشنبه 11 مرداد 96 بر روى سايت سازمان سنجش منتشر خواهد شد و از روز دوشنبه 16 مرداد نيز در باجه هاى روزنامه فروشــى در دسترس داوطلبان قرار مى گيرد.توكلى گفت: انتخاب رشته كنكور 96 براى مجازين به انتخاب رشته نيز از روز 19 مردادماه آغاز مى شود وت ا23 مردادم اه96 ادامه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.