تبعات پرونده خون هاى آلوده پنهان شد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رييس شــوراى اسلامى شهر تهران ضمن گراميداشت روز اهدا خون گفت: كشــور ما همواره جزو كشــورهاى برتر اســت اما يك بار كه از فرانســه خون آوردند مشكلاتى به وجود آمد كه همچنان لطمات آن باقى است و جبران ناپذير و متاســفانه تبعــات اين امر در اين رفــت و آمد ها پنهان شد.ايســنا اين خبر را منتشر كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.