تهديد سايبرى شهرهاى هوشمند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رئيس ســازمان پدافند غيرعامل كشــور گفت: شهر هوشــمند در كنار همه كاركردهاى مثبت كه توليد مىكند با تهديدات جديدى ا زطري قفضا ىسا يبرمواجه است كه از فواصل خيلى دور مى توان باعث ايجاد آتش سوزى و انفجار در آن شد. به گزارش خبرگزارى تسنيم، سردار غلامرضا در اولين كارگاه و نشست توجيهى شهر هوشمند گفت: شهر هوشمند تلفيقى از مباحث شهرى با فناورى اطلاعات و سايبرى است و امروزه مى توان با استفاده از فضاى سايبر، اشياء را مانند هواساز، موتورخانه ها و ... كنترل كرد .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.