احتمال وقوع طوفان گرد و خاك در شرق كشور

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مدير پيش بينى و هشــدار ســريع سازمان هواشناســى پيش بينى كرد شرق كشــور به ويژه منطقه زابل با وزش باد خيلى شــديد تا پايان هفته و طوفان گرد و خــاك درگير خواهــد بود.به گزارش خبرگزارى شبســتان، احــد وظيفه گفت: تحليل نقشــه هاى هواشناسى بيانگر آن اســت كه ابرهاى جوششى در ارتفاعات اســتان هاى هرمــزگان، فارس، جنــوب كرمان، جنوب سيســتان و بلوچســتان، كهگيلويه و بويراحمد و چهارمحال و بختيارى ســبب بارش پراكنده، گاهى رعد و برق و وزش باد مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.