محمدعلى نجفى نامزدى شهردارى تهران را پذيرفت

KHABAR JONOOB - - اخبار -

يكى از كانديداهاى شهردارى تهران اعلام كرد كه محمدعلى نجفى نامزدى اين ســمت را پذيرفته است.حسين مرعشى در گفتوگو با ايسنا، ضمن اعلام اين خبر گفت: محمدعلى نجفى نامزدى اين ســمت را پذيرفت و اكنون در حال تنظيم برنامه خود براى ارائه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.