رهبر معظم انقلاب: امنيت، عزت و رفاه حجاج بايد محفوظ بماند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

حضــرت آيت ا... خامنــه اى پيش ازظهر ديروز در ديدار جمعى از مســئولان، كارگزاران و دست اندركاران حج سال جارى و نيز تعدادى از حجاج كشور، حج را يك ظرفيــت بى نظيــر معنوى و اجتماعــى و بهترين موقعيت براى ابراز عقيده و بيان موضع امت اسلامى دانستند.

به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رســانى دفتر مقام معظم رهبرى، ايشان حج را فريضهاى بسيار مهم خواندند و با اشــاره به ظرفيت هاى معنــوى آن، افزودند: در همه اجــزاي اين فريضه، اعم از نماز، طواف، ســعى، وقوف و احرام، ظرفيت هاى عجيبى براى ارتباط معنوى با خداوند متعال وجود دارد كه بايد قدر اين فرصت دانسته شود.

رهبــر معظــم انقــلاب اســلامى، يكــى ديگــر از ويژگىهــاى ممتــاز فريضــه حــج را »ظرفيت بــى نظير اجتماعــى« آن برشــمردند و تأكيــد كردنــد: حج مظهر »عظمــت، وحدت و يكپارچگى و قدرت امت اســلامى« است كه با اَعمال و شــرايط خاص، هر سال بى وقفه، در يك نقطه معين، انجام مى شود.

حضــرت آيــت ا... خامنــه اى، آشــنايى حجاج از مليتهــاى مختلف بــا يكديگر و نزديكــى دل ها و دراز شــدن دســت كمك و يارى را از جمله جنبه هاى درونى و اجتماعى حج دانســتند و خاطرنشان كردند: حج با تمام ايــن ويژگى هــاى منحصر به فــرد معنــوى و اجتماعى، بهتريــن زمان و مكان براى اعلام مواضع امت اســلامى درخصوص مسايل مهم جهان اسلام است.

ايشــان موضوع »برائت از مشركان« را كه همواره مــورد تأكيد امام بزرگوار(ره) بــود، فرصتى براى اعلام مواضع در موضوعات مورد قبول امت اســلامى خواندند و افزودند: يكى از اين موضوعات، قضيه مســجدالاقصى و قدس اســت كه اين روزها به علت گســتاخى، وقاحت و خباثت رژيم غاصب و جعلى صهيونيســتى، بيشــتر از قبل مطرح و مورد توجه اســت و دل امت اسلامى به ياد مسجدالاقصى مىتپد.

حضرت آيت ا... خامنه اى با تأكيد بر اين كه مسأله فلســطين نبايد بــه هيچ وجه مورد غفلت قــرار گيرد، آن را محور عمده مســايل جهان اسلام دانستند و گفتند: چه جايــى بهتر از بيت ا... الحرام و مكه و مدينه و عرفات و مشــعر و منا براى اظهار عقيــده و بيان مواضع ملت هاى مسلمان درخصوص فلسطين و مسجدالاقصى وجود دارد.

ايشان، دخالت ها و حضور شرارت آميز آمريكا در كشورهاى اسلامى و منطقه و ايجاد گروه هاى تروريستى تكفيــرى را يكى ديگر از موضوعات مهمى دانســتند كه بايــد ملت هاى مســلمان در حج، درخصــوص آن اعلام موضع كنند.

رهبر معظم انقلاب اسلامى افزودند: شرارت آميزتر و خبيــث تر از همــه جريان هاى تروريســتى، خود رژيم آمريكا است.

حضــرت آيــت ا... خامنه اى در ادامه با اشــاره به تصميم مســئولان براى اعزام حجاج خاطرنشــان كردند: نگرانىهايى در اين خصوص وجود داشــت، اما مسئولان از قواى محترم در شــوراى عالى امنيت ملى همه جوانب موضــوع را ســنجيدند و به اين تصميم رســيدند كه حج برگزار شود.

ايشان خاطرنشان كردند: داغى كه در دل ايرانى ها به واسطه حوادث تلخ حج 94 پيش آمد، فراموش نشدنى اســت، بنابراين امنيت و ايمنى حجاج بســيار مهم است و بايد محفوظ بماند.

رهبرمعظــم انقــلاب اســلامى با تأكيد بــر اهميت آرامش و آسايش حجاج، يادآور شدند: البته معناى امنيت و ايمنى، ايجاد محيط امنيتى نيست.

حضــرت آيــت ا... خامنــهاى، اهتمــام ملــت هاى مســلمان به موضوع وحدت را نيز بسيار مهم و ضرورى خواندنــد و بيان كردنــد: در حالىكه ميلياردها دلار خرج ايجاد تفرقه و اختلاف و دشــمنى ميان مسلمان مى شود، مســلمانان بايد مراقب باشــند تا به ايــن اختلاف افكنى كمــك نكنند، زيرا هريك از امت اســلامى كــه به اين توطئــه كمك كنــد، در تبعات اين گناه بزرگ شــريك خواهد بود.

رهبرمعظم انقلاب اســلامى همچنيــن حجاج ايرانى را بــه اهتمام به »نماز اول وقــت و نمازهاى جماعت در مســجدالحرام و مســجدالنبى«، »تلاوت قرآن در حرمين شريفين«، »توجه ويژه به اعمال روز عرفه«، و »پرهيز از بازارگردى« توصيه كردند و افزودند: حجاج محترم بايد بيــش از هر موضوع ديگر به فكر پالايش روح و دل خود و بهره منــدى از فضايل بزرگ فريضه حج باشــند، زيرا دســتيابى به بهره هاى معنوى حج، مقدمه رسيدن به نتايج اجتماعى آن است.

حضــرت آيــت ا... خامنــه اى در پايــان تأكيــد كردنــد: همــه بايــد مراقــب باشــند و بــا دقــت بــه مسئوليت هاى خود عمل كنند تا حجى با عظمت و با عزت برگزار شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.