راهاندازى مراكز جامع خانواده در استانها

KHABAR JONOOB - - اخبار -

قائــم مقام وزير كشــور در امور اجتماعــى و فرهنگى گفــت: در حوزه طــلاق از طريق كارگــروه ملى كاهش و كنترل طلاق كه در دبيرخانه شوراى فرهنگى پيگيرى مىشود در تمام كشور مراكز جامع خانواده در مراكز اســتانها تأسيس مىشود.

به گزارش پارســينه، تقى رســتم ونــدى بــا ارائــه توضيحاتــى درباره كاهــش و كنترل طــلاق در اين مراكز، آموزشهايى در بدو ازدواج و همچنين قبل از طلاق در راستاى كاهش طلاق

به زوجين ارائه خواهد شد.

او ادامه داد: اصل قضيه اين است كه تمــام زوجينى كه به دادگاه مراجعه كــرده و درخواســت طــلاق مىدهند، پروندهها يشان به اين مراكز ارجاع داده مىشــود و در آن جا از طريق مشاوره تلاش شــده تــا زوجيــن بــه توافق و سازش برسند. رئيــس ســازمان بهزيســتى نيــز گفت: با اثربخشى مطلوب سامانه ثبت

طلاق در مشهد، تا پايان مرداد 96 اين سامانه در 11 استان ديگر كشور ايجاد مىشود.

بــه گــزارش ايرنــا، انوشــيروان محســنى بندپى در نشســت شــوراى ادارى شهرســتان شــاهرود، با اشاره به راه اندازى ســامانه ثبــت الكترونيكى طلاق در ســازمان بهزيستى، گفت: اين سامانه براى نخستين بار در مشهد اجرا شــد، به اين ترتيب كه پيــش از انجام مراحل كار در دادگاه خانواده، مشاوره هايى به افراد متقاضى ارايه مى شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.