درحال حاضر 18 ميليون نفر زير خط فقرند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

يك عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه بى انصافى است اگر بگوييم ســطح رفاه در ســالهاى بعد از انقلاب كم شــده، گفت: در عين حال نارضايتى هايى هم در ميان مردم وجود دارد كه بايد برطرف شــود.به گزارش ايســنا، محمد رضا باهنر در بيســت و دومين نشست گفت و گوهاى راهبردى مركز الگوى اسلامى ايرانى ادامه داد: از ســال 41 تا 55 متوســط رشــد اقتصادى ما 10 و پنج دهم درصد بوده و از سال 84 تا 91 متوســط رشد اقتصادى ما ســه درصد بوده و نرخ بيكارى پيش از انقلاب همواره تك رقمى و بعد از انقلاب همواره دو رقمى بوده و همچنين متوســط تورم در سال هاى بعــد از انقلاب بيســت درصد بوده، ضمــن اين كه در حال حاضر هجــده ميليون نفر زير خط فقر هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.