حذف عنوان »هيأت امنايى« از تابلوى مدارس متخلف

KHABAR JONOOB - - اخبار -

معــاون وزيــر و رئيس ســازمان مدارس غيردولتــى وزارت آموزش و پرورش بــا تأكيد بر اين كــه به دنبال بازگردانــدن مــدارس هيــأت امنايــى بــه جايگاه اصلى شــان هســتيم، گفت: مشــاهده شــده اســت كه برخى از اين مدارس از عنوان »شــهريه« كه ممنوع است اســتفاده كردهاند و تا دانش آموز شــهريه را نداده حاضر به ثبت نام وى نشــدهاند.به گــزارش ايســنا، مرضيــه گرد در جمع خبرنــگاران درباره روند نظارت بر مــدارس هيأت امنايى اظهار كرد: مدرســه هيأت امنايــى يعنى يك مدرســه كاملاً عــادى و كاملاً معمولى كــه مديريــت آن متفــاوت اســت.وى تأكيد كرد: از همــه مديران آموزش و پرورش مىخواهيم توجه داشــته باشند حتمــاً فرآيند صــدور مجــوز مدارس هيأت امنايى طى شــود چــرا كه عنوان هيأت امنايى از تابلوى ســردر مدارس فاقد شرايط، حذف مىشود. قرار نيست فضايى ايجاد كنيم كه خانواده ناگزير به پرداخت وجه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.