نگرانى دوباره بابت كمبود دارو

KHABAR JONOOB - - اخبار -

نماينــده مردم ســميرم درمجلس شــوراى اســلامى بــا انتقــاد از ورود دلالان به حــوزه فــروش دارو، گفت: ايجاد دغدغــه در تأمين دارو براى بيمــاران به طور حتم در رونــد درمانى آن ها تأثيرگذار اســت.به گــزارش خبرگزارى فارس، احمد ســليمى در خصــوص اظهــار نظر مديركل نظارت بر دارو و مواد مخدرســازمان غــذا و دارو مبنى بر اين كه 200 قلم داروى كمياب دركشــور وجود دارد، تأكيد كرد: حوزه ســلامت از اولويت هاى اساسى دولت و كشور است، به طورحتم سازمان غذا و دارو متولى اصلى نظارت برتوليد داروهاى داخلى و نحوه ورود داروى وارداتى به كشور است؛ بنابراين با توجه به اين كه تأمين برخى داروها براى بيماران هزينه هاى بســيارى داشــته و در روند درمانى بيماران حياتى است، كمبودها به هيچ عنوان قابل پذيرش نيست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.