پزشكان عمومى در صدر پزشكان متخلف

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رئيس انجمن علمى حقوق پزشكى ايران با اشــاره بــه اينكــه پروندههاى قصور پزشــكى در سال 95 در مقايسه با ســال 94 رشد شــايان توجهى داشته اســت گفت: بيشترين شكايتها مربوط به پزشــكان عمومى است. به گزارش قــدس آنلاين، دكتــر محمود عباســى بيان كرد: علت زيادبودن حجم شكايت از پزشــكان عمومــى جمعيــت فراوان اين پزشــكان در مقايســه با گروههاى تخصصى اســت؛ زيرا حدود 75 درصد جامعه پزشكى پزشكان عمومى هستند كه در خط اول ارائه خدمات ســلامت به مردم قرار دارند. گروه دوم جراحان زنان و زايمان هستند و علت زيادبودن شــكايت از آنان نيز اين است كه با دو گروه مــادران باردار و نــوزادان آنها طرف هســتند و بــراى هركدام از آنها كه مشــكلى پيش بيايد مردم شــكايت مىكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.