اعطاى مسكن به خانواده داراى 2 معلول محدوديتى ندارد

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رئيس ســازمان بهزيســتى گفت: طبق تفاهمنامههاى بستهشده با نهادهاى مســئول، بايد گفــت ارائه مســكن به خانوادههاى داراى دو معلول و بيشــتر محدوديتــى نــدارد. يعنــى هــر تعداد كــه اين افــراد متقاضى باشــند احداث مســكن آنها در قالب ايــن تفاهمنامه در اولويت اســت. انوشــيروان محسنى بندپــى در گفتوگــو بــا مهــر، عنوان كرد: برنامهريزى در حوزه توانبخشــى موســوم به ســىبىآر شــهرى پس از سىبىآر روستايى از ديگر اولويتهاى ماســت كه در اين زمينه ضمن تكليفى كه نمايندگان در برنامه ششــم بر عهده ســازمان بهزيستى گذاشــتهاند، توسعه سىبىآر شهرى يا توانمندسازى جامعه معلــولان در مديريت شــهرى، از جمله برنامهها در سال 96 خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.