مراكز معاينه فنى متخلف تعطيل مى شوند

KHABAR JONOOB - - اخبار -

مديرعامــل اتحاديه ســازمانهاى حمــل و نقل همگانى كشــور با تأكيد بر برخــورد قاطع با هرگونــه تخلف مراكز معاينه فنى در سراســر كشور، از تعطيلى 15 مركــز معاينه فنى بــه دليل تخلف و عدم رعايت استانداردهاى لازم خبر داد. به گزارش پارســينه، ســعيد قيصر تأكيد كــرد: معاينه فنــى خودرو يك مســأله حياتى و موضوع مهم اجتماعى اســت كه عدم رعايت صحيح و استانداردهاى لازم در اين خصوص ســلامت و ايمنى جامعه را به خطر مىاندازد لذا موضوع تخلفات معاينــه فنــى ارتباط مســتقيم بــا حقوق شــهروندى داشــته و تمام تلاش خود را معطوف داشتهايم تا ضريب تخلفات را به حداقل برسانيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.