سوارى ها، رتبه نخست سوانح

KHABAR JONOOB - - اخبار -

رئيــس مركــز اطلاعــات و كنترل ترافيــك پليس راهــور ناجا گفــت: در تيرماه امســال، ســوارى ها نزديك بــه 58 درصد حــوادث برون شــهرى را رقــم زده اند.به گزارش ايلنا، ســرهنگ »نادر رحمانى« در تشــريح اين خبر، اظهارداشــت: سوارى ها و موتورســيكلت ها در طول تيرماه ســال 96، بيشــترين نقش را در حوادث برون شــهرى داشتند به گونه اى كه سوارى ها نزديك به 58 درصد وموتورسيكلت ها در 22 درصد كل تصادفات برون شهرى نقش داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.