دوران انتخابات تمام شده، فصل همدلى و همكارى است

KHABAR JONOOB - - سياسي -

جلســه رؤســاى قــواى مجريــه و مقننــه و قضاييــه روز يكشــنبه بــه ميزبانى حجت الاســلام حســن روحانى رئيــس جمهور برگزار شــد. به گزارش خبرآنلايــن، رئيس جمهــورى، آيتا... صادق آملى لاريجانى رئيس قوه قضاييه و على لاريجانى رئيس قوه مقننه در اين نشســت درباره مهمترين مسائل كشور و منطقه با هم گفتوگــو كردند. رئيس جمهــور پس از اين نشســت مشــترك، با بيــان اينكه بعــد از دوازدهمين دوره انتخابات رياســت جمهورى در سال 96 منتظر فرصتى بوديم كه رؤساى سه قوه راجع به موضوعات مهم كشور و مسائل داخلى و خارجى با هم بحثى داشته باشيم و امروز اين توفيق حاصل و جلسه بسيار خوبى تشــكيل شــد، گفت: اكنون فصل شــروع همدلى و همكارى است و ديگر دوران انتخابات تمام شــده است و همه بايد دســت به دست هم دهيم تا مطالبات مدنظــر در زندگى مادى و معنوى مردم را پاســخ دهيم. وي خاطرنشان كرد: در اين جلســه راجع به وحدت و انســجام بيشــتر داخلى ميان قواى سه گانه و همه نيروهايى كه در مسير خددمت تلاش مى كنند، مباحثى ميان ســران ســه قوه سران مطرح شد. رئيس جمهور با اشاره بــه اينكــه در زمينه مســائل اقتصادى، بهويژه در بخش توليد و سرمايهگذارى نيز با هم گفتوگو كرديم، افزود: امروز توليــد، اشــتغال و رونق اقتصــادى كه بايد در كشــور ايجاد شــود، بسيار حائز اهميت اســت. روحانى با اشاره به اينكه رؤساى قواى ســه گانه بر اين موضوع تاكيد دارند كه بايد از ســرمايهگذارى به خوبــى حمايت كرده و اين حمايت از طرف ســه قوه بايد انجــام گيرد، گفت: ما بهدنبال اين هســتيم كه يك بســته حمايتى جدى براى ســرمايهگذارى

داخلــى و خارجى، آمــاده كنيم و با حمايت ســه قوه از اين بســته، بتوانيم در نحــوه اجرا و عمــل همديگر را يارى كنيم. وى تصريح كــرد: امروز به خوبى مىتوانيم ســرمايه داخلــى و خارجى را جذب كنيم و اگر سرمايه به خوبى جذب شــود، حربهاى كه آمريكايىها در دست گرفتند، به شــدت كند مىشــود، چراكه ما با آمريــكا ارتباط اقتصادى نداشــته و آنها نيز در كشــور ما ســرمايهگذارى ندارند. ما با آمريكايىها تجارتى نداريم و اگر بتوانيم با ساير جهان ارتباط بسيار تنگاتنگــى در زمينــه اقتصادى داشــته باشيم آنها هم ديگر يا نمىتوانند از حربه تحريم استفاده كنند و يا اگر هم بخواهند استفاده كنند، تأثيرگذار نخواهد بود.

رئيس جمهــور با اشــاره به اينكه ســران ســه قوه در ايــن جلســه درباره تحريمهاى اخير آمريــكا و اقداماتى كه بايــد در برابر اين تحريــم و براى مقابله بــه مثل انجام شــود، گفتوگــو كردند، افــزود: نمونه اين اقدامات كارى اســت كه مجلس شــوراى اســلامى در دســت اقــدام دارد و انجــام خواهــد داد و البته اين بحــث بــه تفصيل در جلســه هيأت نظارت، بهطور جزيىتر دنبال مىشــود تا آمريكايىها بدانند بيشــترين خسارت را از اينگونه اقدامات خود آنها خواهند برد و اين كارها، آنها را در جهان منزوى خواهد كرد.

روحانى با تاكيد بر اينكه جمهورى اســلامى ايران امروز در جايگاهى است كــه كســى نمىتوانــد بــه عظمــت آن صدمــهاى وارد كند، خاطرنشــان كرد: امروز بين قواى ســهگانه و ساير اركان نظــام ، تحت نظــر مقام معظــم رهبرى، وحدت و انســجام وجود داشــته و همه قوا از نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى ايران كه حامى اين نظام هســتند، حمايت خواهند كرد و كســى نخواهد توانســت صدمــهاى به قدرت نيروهاى مســلح ما وارد كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.