اجراى هفت حكم قطعى عليه احمدى نژاد

KHABAR JONOOB - - سياسي -

فياض شــجاعى، دادستان ديوان محاسبات گفته اســت، از مجموع 8 پرونده محمود احمدى نژاد، 6 پرونده نفتى و 3 پرونده غيرنفتى است

فياض شــجاعى، دادستان ديوان محاسبات مىگويد، تاكنون هفت حكم قطعى قضايى عليه محمود احمدىنژاد، رئيس جمهور سابق ايران صادر شده كه همه در حال اجرا هستند.

به گزارش ايلنا بر اين اساس، از مجموع اين هفت پرونده، 5 پرونده نفتى و 2 پرونده غيرنفتى است كه »به مجلس هم اعلام شده است«.

فياض شــجاعى گفت: »كل اموال ايشــان (محمود احمدىنژاد) به دو ميليارد تومان هم نمىرســد؛ عنوان شد كه او را ممنوع الخروج كنيم اما معمولاً كسى را ممنوع الخروج مىكنند كه ممكن اســت مخفيانه برود و از دســترس خارج شــود اما در اين ســطح چنين موضوعى منتفى است. مجلس دستش باز است و مىتواند در مورد ايشان تصميم بگيرد«.

بــه گفته دادســتان ديــوان، براى جبــران ضررهاى ناشــى از تصميم هــاى محمود احمدىنژاد رأى قطعى صادر شــده اســت امــا حجم اين زيان ها به قدرى زياد اســت كه »زمينه اجراى آن (احكام صادر شده) فراهم نيست«. احكام صادر شده براى تخلفات مالى محمود احمدى نژاد هفت هزار ميليارد تومان واريز غيرقانونى به مجتمع هاى پتروشيمى و سازمان هدفمندى يارانه ها چهار هزار و ششصد ميليارد تومان تعويض نفت خام با بنزين و ميعانات ديگر دانشگاه ايرانيان شانزده ميليارد تومان سازمان هلال احمر پانزده ميليارد تومان پتروشيمى ششصد ميليارد تومان بر اين اســاس، رئيس جمهور ســابق در يك مورد به جبران بيش از 7 هزار ميليارد تومان محكوم شــده اســت.آقاى شــجاعى درباره اين پرونده گفت: »اين محكوميت بابت واريــز غيرقانونى 26 هزار ميليارد ريال از محل ميعانــات گازى تحويلى به مجتمع هاى پتروشيمى و مبلغ 44 هزار ميليارد ريال از محل شركت ملى نفت ايران و ماليات بر ارزش افزوده به حساب سازمان هدفمندى يارانه هاست«.

پرونــده تعويض نفت خام با ديگر ميعانات، دانشــگاه ايرانيان، ســازمان هلال احمر، شركت صنايع پتروشيمى از ديگر »تخلفاتى« است كه دادستان به آن ها اشاره كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.