موحدىكرمانى: برخى مسئولين ما از آمريكا مىترسند

KHABAR JONOOB - - سياسي -

سرپرســت مجمع تشــخيص مصلحت نظام گفت: تحريم هاى آمريكا نشــانه ترس از نظام اسلامى است. آيت ا... محمد على موحدى كرمانى، در ديدار با رئيس و معاونان شــوراى هماهنگى تبليغات اســلامى اســتان تهران طى ســخنانى گفت: گاهى مسئولان در سطح بالا حرف هايى مىزنند كه حرف هايشــان مورد انتقاد شديد روحانيت و آحاد مردم اســت. بايد به اين سخنان اشاره كنيد تا مســئولان بفهمند كه آنقدرها هم آزاد نيستند تا هــر كارى را كــه مىخواهند بكنند و هــر چيزى را كه مىخواهند بگويند.دبيركل جامعه روحانيت مبارز سپس بــه تهديدها و تحريــم هاى اخير آمريكا اشــاره كرد و افزود: اين تهديــدات و تحريم ها نشــان دهنده ترس آمريكا از نظام و انقلاب اســلامى اســت، بايد قدر نظام را بدانيم و در برابر دشــمنان سر خم نكنيم.نايب رئيس اول مجلس خبرگان رهبرى گفت: متأسفانه برخى مسئولين ما از آمريكا مى ترسند،دشمن، دشمن است و دشمنى مىكند، نبايد ترس داشت، اما اين وظيفه شــما اســت كه به مردم روحيه و اميد دهيد و در مراسم انقلاب اسلامى كه با حضور پرشور مردم برگزار مى شود، نشان دهيد كه مردم ما ترسى از آمريكا ندارند و همانند گذشته در برابر آمريكا مى ايستند، دنيا بايد بداند كه ملت ايران، ملتى شجاع است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.