آخرين وضعيت پرونده حسين فريدون

KHABAR JONOOB - - سياسي -

اژهاى همچنيــن در خصوص آخرين وضعيت پرونده حســين فريــدون گفت: اين پرونده مســير خــود را طــى مىكند كه پس از انجــام تحيقات به مرحله صدور قرار رســيده اســت. ســخنگوى قوه قضاييــه به خبرنگارى در خصــوص ادعاى آمريكا مبنى بر سياســت گروگان گيرى ايران گفت: كسى كه مرتكب جرمى در قلمرو جمهورى اسلامى شده باشــد فرقى نمى كند چه كســى باشــد طبق قانون بررســى مى شود اين آمريكاست كه سر بهانه هاى واهــى افرادى را گروگان مى گيــرد يا اموال ايران راغــارت مى كند.وى در پاســخ به ســؤال ديگرى مبنــى بر اينكه در دادگاه متهــم رديف دوم پرونده نفتى گفته شده بابك زنجانى را بانك مركزى تاييد كرده و اينكه آيا به اين ادعا رســيدگى شــده است يا خير گفت: چنديــن بار توضيح دادم. يك پرونده كــه مفتوح مى شــود، افــراد متهم و دســتگاههاى نظارتى يك سرى صحبت هايى را مطرح مى كنند و بازپــرس بــا توجه به مجموعه قراين و شــواهد، موضــوع را دنبــال مى كنــد.اژهاى ادامــه داد: در اين پرونده از دهها نفر تاكنون تحقيق شــده اســت. كســانى كه اتهام شــان ثابت شــده، قرار بازداشت يا تامين مناســب صادر شده اســت. وى افزود: از برخى مسئولان وزارت نفت سابق يا بانك مركزى و افرادى از اين قبيل، تحقيق شــده اما وزارت نفت سابق و بانك مركزى سابق غير از شركت نيكو كه ثابت شــد و مدت ها بازداشــت بودند و الان آزاد هســتند، به عنوان متهم تحت تعقيب قرار نگرفتند. اژهاى افــزود: من بارها گفتم ايــن پرونده بيش از سه متهم دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.